Podmínky použití webu

Před použitím webových stránek se prosím seznamte s následujícím dokumentem (dále jen jako „Podmínky“). Používáním webu www.zlink.cz (dále jen „Webové stránky) projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost KAVEST Invest s.r.o., Rybná 716/24 Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 06288600, (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Provozovatel výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „Obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněn vykonávat pouze provozovatel.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro vytváření na odkazů vedoucích na obsah, který je nelegální nebo v rozporu s dobrými mravy nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek (pokud by některá z částí Webových stránek byla vyčleněna jako neveřejná). Dále jste povinni respektovat autorská práva Provozovatele k Webovým stránkám a také práva třetích osob k vytvořeným odkazům na Webových stránkách.

Omezení odpovědnosti

Služba přesměrování odkazů, jakožto hlavní funkcionalita těchto Webových stránek, je určena pro veřejnost a to jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost služby; může však dojít k technickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení Provozovatele opraveny.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k povaze služby, jež je k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), nenese Provozovatel žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem Provozovatel tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se všech funkcionalit.

Omezení odpovědnosti

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“). Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty Provozovatele či jinak spojenými s Provozovatelem (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání Webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 5. 5. 2021.